แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ 2024-03-11T10:47:32+00:00
แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2565-2570

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองปัญหาสังคมและความต้องการของผู้เรียนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตร (Social and learner Demand Driven Curriculum : Degree and Non- Degree)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดระบบนิเวศการเรียนรู้และการวิจัยที่เอื้อต่อสุขภาพและสุขภาวะ (Learning and Research Ecosystem to Improve Health & Well –Being

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการศึกษาและการวิจัย(Advanced Technology for Education & Research)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Faculty of Nursing)