Loading...
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ และการพยาบาล 2022-10-18T08:45:10+00:00

ฐานข้อมูลทางการพยาบาล


CINAHL Complete เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯที่พัฒนาจากฐานข้อมูล CINAHL® PLUS WITH FULLTEXT ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 1,300 ชื่อเรื่อง

 Nursing Reference Center Plus เป็นเครื่องมืออ้างอิงที่ออกแบบมาได้อย่างครอบคลุมที่สุด เพื่อเป็นคู่มือสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องอย่างตรงจุดของการดูแลรักษา ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับพยาบาล ผู้บริหารกิจการทางด้านพยาบาล นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลและบรรณารักษ์ เป็นข้อมูลอ้างอิงทางคลินิกที่ดีที่สุดและใหม่ล่าสุดจากเอกสารฉบับเต็มจำนวนนับพัน

ดาวน์โหลดคู่มือ

ฐานข้อมูลรวบรวมทักษะทางการพยาบาล มากกว่า 500 ทักษะ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการศึกษา โดยจะมีการแนะนำขั้นตอนการปฎิบัติ พร้อมวิดีโอ , เนื้อหา และแบบฝึกหัดให้กับผู้เรียน เช่น การคลอด, การสวนปัสสาวะ, การเปลี่ยนผ้าปูเตียงคนไข้,การล้างมือ เป็นต้น

ฐานข้อมูลวิชาการทางการพยาบาลClinicalkey for nursing เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม องค์ความรู้ด้านพยาบาลฯ จากสำนักพิมพ์ Elsevier ที่มีข้อมูลหลายประเภทอยู่ใน Platform เดียว เป็นลักษณะ Single search

ดาวน์โหลดคู่มือ

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ จากสำนักพิมพ์ Elsevier ที่ประกอบไปด้วยหนังสือมากกว่า 1,000 เล่ม วารสารมากกว่า 600 journals, Multimedia, Evidence-based Medicine และรูปภาพ

ดาวน์โหลดคู่มือ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-based medicine) ทั้งในรูปแบบเอกสาร รูปภาพ และวิดีโอ รวมถึงข้อมูลสำหรับผู้ป่วย และฐานข้อมูลยา

ดาวน์โหลดคู่มือ ลงทะเบียน | สืบค้น

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์เฉพาะทาง ทุกสาขาวิชา พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์

ดาวน์โหลดคู่มือ

ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-based medicine) ช่วยการตัดสินใจในการวินิจฉัยโรค และให้ข้อมูลรักษาผู้ป่วยโดยมีลักษณะการสืบค้นเป็น Systematic Review

ดาวน์โหลดคู่มือ