Loading...
ศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติทางการพยาบาลเสมือนจริง 2023-09-01T13:41:02+00:00

 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติทางการพยาบาลเสมือนจริงติดต่อศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติทางการพยาบาลเสมือนจริง โทร.0-2576-6700 ต่อ 8811, 8814

รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลือง

 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ LRC
 วัสดุสิ้นเปลืองและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ LRC

คู่มือการจัดบริการศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติทางการพยาบาลเสมือนจริง (LRC)

 ดาวน์โหลดคู่มือการจัดการ LRC

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

แบบฟอร์มเอกสาร

 ใบยืมวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา

 แบบขอใช้อุปกรณ์ทางการพยาบาลสำหรับอาจารย์

 การยืมอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติตามรายวิชาภาคการศึกษา

 LRC001 แบบขอใช้วัสดุ อุปกรณ์ภายในศูนย์ฯ 1 .pdf

 LRC001 แบบขอใช้วัสดุ อุปกรณ์ภายในศูนย์ฯ 1 .doc

 LRC002 ยืม-คืน อุปกรณ์นักศึกษา 1 .pdf

 LRC002 ยืม-คืน อุปกรณ์นักศึกษา 1 .doc

 LRC002-1 ยืม-คืน ชุดขึ้นฝึกปฏิบัติ (เสื้อ-กางเกงสีน้ำเงิน) 1 .pdf

 LRC002-1 ยืม-คืน ชุดขึ้นฝึกปฏิบัติ (เสื้อ-กางเกงสีน้ำเงิน) 1 .doc

 LRC002-2 ยืม-คืน ชุดขึ้นฝึกปฏิบัติ (เสื้อ-กางเกงสีเขียวอ่อน) 1 .pdf

 LRC002-2 ยืม-คืน ชุดขึ้นฝึกปฏิบัติ (เสื้อ-กางเกงสีเขียวอ่อน) 1 .doc

 LRC002-3 ยืม-คืน ชุดขึ้นฝึกปฏิบัติ (ชุดกระโปรงสีเขียวอ่อน) 1 .pdf

 LRC002-3 ยืม-คืน ชุดขึ้นฝึกปฏิบัติ (ชุดกระโปรงสีเขียวอ่อน) 1 .doc

แบบฟอร์มเอกสาร

 LRC002-4 ยืม-คืน ชุดขึ้นฝึกปฏิบัติ (เสื้อ-กางเกงสีชมพูบานเย็น) 1 .pdf

 LRC002-4 ยืม-คืน ชุดขึ้นฝึกปฏิบัติ (เสื้อ-กางเกงสีชมพูบานเย็น) 1 .doc

 LRC002-5 ยืม-คืน ชุดขึ้นฝึกปฏิบัติ (ชุดกระโปรงสีชมพูบานเย็น) 1 .pdf

 LRC002-5 ยืม-คืน ชุดขึ้นฝึกปฏิบัติ (ชุดกระโปรงสีชมพูบานเย็น) 1 .doc

 LRC003 แบบฟอร์มขอจองห้อง 1 .pdf

 LRC003 แบบฟอร์มขอจองห้อง 1 .doc

 LRC004 การยืมอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติตามรายวิชาภาคการศึกษา 1 .pdf

 LRC004 การยืมอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติตามรายวิชาภาคการศึกษา 1 .doc

 LRC005 แบบรายงานวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่มีสภาพชำรุดหรือสูญหาย .pdf

 LRC005 แบบรายงานวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่มีสภาพชำรุดหรือสูญหาย .doc