Loading...
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ 2021-06-03T20:55:57+00:00
905, 2024

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

พฤษภาคม 9th, 2024|

ดาวน์โหลดประกาศ

905, 2024

การขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

พฤษภาคม 9th, 2024|

ดาวน์โหลดประกาศ หนังสือยินยอม

2204, 2024

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เมษายน 22nd, 2024|

ดาวน์โหลดประกาศ หนังสือยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าการอบรม หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล [...]

2204, 2024

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ ๒ (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เมษายน 22nd, 2024|

ดาวน์โหลดประกาศ

1804, 2024

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

เมษายน 18th, 2024|

ดาวน์โหลดประกาศ

1104, 2024

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาและเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

เมษายน 11th, 2024|

ดาวน์โหลดประกาศ

1104, 2024

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง การขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒ Direct Admission)

เมษายน 11th, 2024|

ดาวน์โหลดประกาศ

1004, 2024

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เมษายน 10th, 2024|

ดาวน์โหลดประกาศ

904, 2024

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ Direct Admission

เมษายน 9th, 2024|

ดาวน์โหลด

304, 2024

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เมษายน 3rd, 2024|

ดาวน์โหลดประกาศ

2903, 2024

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ ๒ (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

มีนาคม 29th, 2024|

ดาวน์โหลดประกาศ

2903, 2024

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา และเข้าศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

มีนาคม 29th, 2024|

ดาวน์โหลดประกาศ

2803, 2024

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มีนาคม 28th, 2024|

ดาวน์โหลดประกาศ หนังสือรับรองการทำงาน link สมัคร หนังสือเชิญ [...]

2703, 2024

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ ๒ Direct Admission เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

มีนาคม 27th, 2024|

ดาวน์โหลดประกาศ

2203, 2024

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง การขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

มีนาคม 22nd, 2024|

หนังสือยินยอม ดาวน์โหลดประกาศ

2203, 2024

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง การขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบที่ ๑ การรับด้วย Portfolio)

มีนาคม 22nd, 2024|

หนังสือยินยอม ดาวน์โหลดประกาศ

403, 2024

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มีนาคม 4th, 2024|

ดาวน์โหลดประกาศ หนังสือรับรองต่าง ๆ

Load More Posts