สาร์นจากคณบดีฯ 2024-01-10T10:21:33+00:00

สาร์นจากคณบดี
วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 

คำกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

          ในนามของคณบดี และคณาจารย์ทุกคนของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วยความยินดียิ่ง และขอแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของนักศึกษาทุกคนที่ได้สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งในชีวิตของนักศึกษาทุกคนเพราะต่อแต่นี้ไปจนครบ 4 ปี นักศึกษาจะได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อเตรียมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่เรียกว่า “การพยาบาลและการผดุงครรภ์”ที่ทุกคนได้เลือกแล้ว

          วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ได้ทรงกำหนดนโยบายให้ขยายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้สามารถดูแลประชาชนได้กว้างขวางขึ้น โดยได้ทรงกำหนดให้ส่วนที่ขยายใหม่ดำเนินการเป็นโรงพยาบาลทั่วไป 400 เตียง และได้ทรงกำหนดให้จัดตั้งคณะวิชาที่เร่งด่วนก่อนคือ คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการเปิดดำเนินการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต่อไป

หลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำโดยยึดหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดทุกประการ ทั้งหลักสูตรได้รับความเห็นชอบแล้วจากสภาการพยาบาล ก่อนเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 และในปีการศึกษา 2567 นี้ เป็นการรับนักศึกษารุ่นที่ 7 นักศึกษาพยาบาลทุกคนจะได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงที่นักศึกษาทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดี เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวัง และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วทุกคนจะได้ทำงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อีกด้วย

          วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณภาพสูง มีจิตวิญญาณของนักวิชาชีพที่มีความรอบรู้ มีจิตบริการ เห็นคุณค่าและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ยึดประโยชน์ของส่วนรวม กิจกรรมในการเรียนการสอนจึงมีหลากหลายวิธีกิจกรรมการเรียนรู้ จึงมีทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร

           การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ และสามารถใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติเชิงวิชาชีพและวิชาการ เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแผนการศึกษาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษาวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ชั้นปีที่ 2 เรียนวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เรียนวิชากลุ่มวิชาชีพ ภาคทฤษฎีจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ภาคปฏิบัติจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และแหล่งฝึกปฏิบัติต่างๆ

           การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย มีความแตกต่างไปจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ทุกคนเคยผ่านมา ทั้งนี้เพราะการศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนจะมีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง ซึ่งต้องรับผิดชอบและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น เพื่อเพิ่มเติมจากที่อาจารย์สอนในห้องเรียน การค้นคว้าได้มากและกว้างขวางขึ้นเท่าใด ก็จะทำให้เราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว นักศึกษาจึงต้องมีระเบียบวินัย ทั้งในการเรียนและในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม จึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนสามารถปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้ทุกเรื่อง ไม่เฉพาะแต่เรื่องวิชาการ คณาจารย์ทุกคนยินดีรับฟัง และพร้อมที่จะหาแนวทางแก้ไขร่วมกันด้วยความเต็มใจ

         สุดท้ายนี้ ดิฉัน และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนประสบกับความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาเล่าเรียนและการดำเนินชีวิต มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอไปได้ด้วยดี สามารถคิดวิเคราะห์ เพื่อหาหนทางแก้ไขอย่างถูกต้องและยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากคู่มือการศึกษาเล่มนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้