Loading...
เกี่ยวกับคลินิกของเรา 2021-07-16T13:46:51+00:00

เกี่ยวกับคลินิกพยาบาลของเรา

         คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา เรื่อง “บ้านหลักสี่ ชุมชนสุขภาวะต้นแบบในเขตสังคมเมือง” จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงอุดมศึกษา เป็นโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2566 นั้น โครงการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพในชุมชน” เป็นโครงการย่อยหนึ่งในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเขตหลักสี่ ให้เป็นชุมชนสุขภาพต้นแบบในเขตสังคมเมือง
สำหรับโครงการวิจัย บ้านหลักสี่ ชุมชนสุขภาวะต้นแบบในเขตสังคมเมือง มีโครงการย่อย 5 โครงการ ได้แก่ 1.สำหรับกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงปฐมวัยเน้นการพัฒนาสมองกระตุ้นพัฒนาการและส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ 2.สำหรับวัยรุ่นเน้นที่การป้องกันการตั้งครรภ์และการเกิดภาวะซึมเศร้า 3. สำหรับกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นวัยทำงานและผู้สูงอายุเน้นเรื่องการป้องกันและลดความรุนแรงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4.ในกลุ่มผู้สูงอายุเน้นการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเปราะบาง 5. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพภายในชุมชน เขตหลักสี่
        โดยทางศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพในชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เสนอการตั้ง “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อนุญาตให้คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้พื้นที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นอาคารชั้นเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในบริเวณหอพักพยาบาลป้านิด เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพในชุมชน (Learning Center) และทำหน้าที่เป็นคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำหรับให้อาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้บริการสุขภาพ ในขอบเขตของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีเป้าหมายให้คลินิกนี้เป็นสถานที่ใน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการให้บริการสุขภาพ ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย และการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียงที่บ้าน ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพในชุมชนนี้จะเป็นพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน แบบสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education : IPE ) แก่นักศึกษาทุกคณะวิชาในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกด้วย
        การจัดตั้งคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ได้กำหนดนโยบายการลดความแออัดในโรงพยาบาล และเพิ่มความสะดวกการเข้าถึงบริการสุขภาพในชุมชน อาทิ การให้ผู้ป่วยรับยาจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจำ รวมถึงการจัดตั้งคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในชุมชน เพื่อเป็นหน่วยให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชนด้วย และคลินิกที่การจัดตั้งมีความพร้อมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สปสช. และสภาวิชาชีพกำหนดจะได้รับการขึ้นทะเบียนและทำสัญญาเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ยุพดี ศิริสินสุขรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกียรติมามอบป้าย “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” เพื่อแสดงถึงการเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
        สำหรับชั่วโมงการบริการ คลินิกจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และคลินิกยังได้รับมอบหมายให้ดูแลสุขภาพชุมชนในพื้นที่รอบโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง และมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยกับเครือข่ายที่เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตหลักสี่ พร้อมทั้งจะดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และบริการสุขภาพในชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education : IPE ) แก่นักศึกษาทุกคณะ ของวิยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงเห็นควรเปิดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพในชุมชน เขตหลักสี่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพในชุมชน ตั้งอยู่ที่ หน้าหอพักปานิด (ครัวอิงอรเก่า) ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร