ค่านิยมหลักองค์กร (CORE VALUE) 2024-03-11T10:34:49+00:00
ค่านิยมหลักองค์กร (Core Value)

          วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ได้กำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตไว้คือWISH และ ค่านิยมหลักด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร คือ “MORAL WISH  ซึ่งถ่ายทอดจากวัฒนธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ภายใต้พระนาม “CHULABHORN ที่ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามแผนภาพที่ ๑ และแผนภาพที่ ๒ โดยค่านิยม MORAL WISH มีความหมาย ดังนี้

  • Moral Wisdom: ภูมิปัญญาธรรม หมายถึง การมีสมรรถนะทางจริยธรรม (Moral Competency) ได้แก่ความตระหนักทางจริยธรรมมีทักษะในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม มีความปรารถนาในการทำสิ่งที่ดี โดยมี ความรู้ด้านจริยธรรม รวมทั้งมีความกล้าหาญในการลงมือกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Moral Courage)

  • Integrity: มุ่งมั่น ยึดมั่นกับความดี หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รักษาวาจา เชื่อถือและไว้วางใจได้เสมอ

  • Social Accountability: จิตอาสา หมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม ทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย

  • Harmony: มีความสามัคคี หมายถึง การแสดงออกซึ่งการร่วมแรงร่วมใจ ความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมมือกันทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ไม่คิดเอาดีเด่นแต่ตัวเอง ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว