ยุทธศาสตร์การวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ 2020-04-17T20:35:31+00:00
ยุทธศาสตร์การวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์

1.เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตราฐานระดับชาติ และระดับสากล

2.เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์มีการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

3.เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์มีชุดโครงการวิจัยแบบสหวิทยาการในระดับชาติและนานาชาติ